امروز: پنج شنبه، 4 مرداد 1403

hital_beton@yahoo.com 013-44404027 ، 0911-1819002

همایش صنایع 90


همایش صنایع 90


مجوز ها

شرکت هیتال در سال 1366 تحت شماره 149 در ثبت شرکتهای کشور به ثبت رسید و در زمینه اجرای پروژه های عمرانی ، در دو رشته تأسیسات شهری و ابنیه فعالیت خود را آغاز نمود .

Permissions