امروز: شنبه، 18 آذر 1402

hital_beton@yahoo.com 013-44404027 ، 0911-1819002

نشست مشترک رئيس انجمن بتن استان گيلان با مديريت آزمايشگاه گيلان


نشست مشترکي با حضور مهندس شادمند مدير اجرايي ورئيس هيات مديره صنايع بتن آماده و فرآورده هاي بتني و رئيس انجمن بتن استان گيلان در دفتر کار مهندس طوراني مديريت آزمايشگاه فني و مکانيک خاک استان گيلان برگزار شد.دراين ديدارمهندس شادمند ضمن تشکرازمديريت آزمايشگاه بجهت برگزاري اين نشست صميمي گزارشي از روندشکل گيري وتعداد واحدهاي فعال انجمن وهمچنين اقدامات صورت گرفته در حوزه کاري خود را ارائه نموده وبا توجه به جايگاه آزمايشگاه وامکانات فني آن ونقش آن در کنترل کيفي پروژهاي عمراني استان خواستار ايجاد زمينه همکاري وحمايت وهمراهي آزمايشگاه در بخش هاي مختلف متناسب با نياز وظرفيت هاوامکانات موجود در دو مجموعه را خواستار شد.در ادامه مهندس طوراني آمادگي آزمايشگاه را به ايجاد زمينه همکاري با انجمن بتن گيلان ومراکز توليد بتن آماده در زمينه هاي مختلف کاري ازجمله درتهيه طرح اختلاط بتن وآزمايشهاي کنترل کيفي دوره اي ازمصالح ونمونه هاي بتن واحد هاي توليدي وبرگزاري دوره هاي آموزشي وارائه خدمات مشاوره اي اعلام نموده وتاکيد داشتند که انجمن بتن گيلان بگونه اي برنامه ريزي نمايد که از توانمندي آزمايشگاه هرچه بيشتر در مسير ارتقاء سطح کيفي مرکز توليد بتن آماده استفاده نمايدو اميدواريم با همکاري دومجموعه در آينده شاهد اقدامات خوب واثر بخشي باشيم.

نشست مشترک رئيس انجمن بتن استان گيلان با مديريت آزمايشگاه گيلان


مجوز ها

شرکت هیتال در سال 1366 تحت شماره 149 در ثبت شرکتهای کشور به ثبت رسید و در زمینه اجرای پروژه های عمرانی ، در دو رشته تأسیسات شهری و ابنیه فعالیت خود را آغاز نمود .

Permissions